§ 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Agencja Koncertowo-Wydawnicza KARROT KOMMANDO Piotr Maślanka z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Fabrycznej 24 A m. 1, 47-330 Zdzieszowice (dalej „My”, „KARROT KOMMANDO”).


§ 2. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Napisz do nas na adres piotr@karrot.pl lub napisz na adres Agencja Koncertowo-Wydawnicza KARROT KOMMANDO Piotr Maślanka, ul. Fabryczna 24 A m. 1, 47-330 Zdzieszowice.

§ 3. SKĄD MAMY TWOJE DANE?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub dokonywania zakupów w naszym sklepie na karrot.pl, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie na karrot.pl.

§ 4. JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KARROT KOMMANDO?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia zakupów w naszym sklepie na karrot.pl;
 • obsługi reklamacji w związku z zakupami w naszym sklepie na karrot.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z Twoimi zakupami w naszym sklepie na karrot.pl.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KARROT KOMMANDO, którym jest:

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • przesyłania Ci od czasu do czasu newslettera na podany przez Ciebie adres email z nowościami z naszego wydawnictwa.
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez email w odpowiedzi na otrzymany newsletter – newsletter@karrot.pl. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
§ 5. CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, hasło, język serwisu, waluta serwisu (dla założenia konta w naszym sklepie na karrot.pl),
 • adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres zamieszkania (dla dokonania zakupów w naszym sklepie na karrot.pl bez zakładania konta).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonywać zakupów w naszym sklepie na karrot.pl.

§ 6. JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC KARROT KOMMANDO W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania ich oraz żądania usunięcia Twoich danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez KARROT KOMMANDO; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 7. W JAKICH SYTUACJACH MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Pamiętaj również, że Twoje dane osobowe nie są przetwarzane przez są KARROT KOMMANDO na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym w szczególności nie są profilowane dla tego celu.

§ 8. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze oraz pocztowe. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

§ 9. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym KARROT KOMMANDO zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§ 10. CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 11. CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.