§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne warunki transakcji handlowych, zwane dalej Ogólnymi warunkami, określają warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Agencją Koncertowo – Wydawniczą KARROT KOMANDO i będą stosowane do wszystkich ofert, formularzy zamówień, faktur i jakichkolwiek innych dokumentów wydawanych przez Agencję Koncertowo – Wydawniczą KARROT KOMMANDO, jak również do wszelkich umów sprzedaży i/lub dostawy, których Agencja Koncertowo – Wydawnicza KARROT KOMMANDO jest stroną.

2. Niniejsze Ogólne warunki będą stosowane do wszelkich zamówień składanych do Agencji Koncertowo – Wydawniczej KARROT KOMMANDO. Niniejsze Ogólne warunki będą uznane za zaakceptowane przez Kupującego z chwilą złożenia zamówienia. Jakiekolwiek ogólne warunki sprzedaży i dostawy pochodzące od Kupującego i różne od niniejszych Ogólnych warunków, nie będą miały zastosowania, chyba że Agencja Koncertowo – Wydawnicza KARROT KOMMANDO wyrazi na to zgodę na piśmie.

3. Nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków pozostaje bez wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Ogólnych warunków.

4. W przypadku, gdyby niniejsze Ogólne warunki zostały sformułowane również w języku innym, niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały Ogólne warunki w języku polskim.

5. Niniejsze Ogólne warunki są publikowane pod adresem www.karrot.pl/regulamin .

§ 2. DEFINICJE

1. Agencja Koncertowo – Wydawnicza KARROT KOMANDO – Piotr Maślanka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGENCJA KONCERTOWO – WYDAWNICZA KARROT KOMMANDO, z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Fabrycznej 24 A m. 1 (47-330 Zdzieszowice), REGON 160005849, NIP 755-167-71-27, zwany w dalszej części Sprzedawcą.

2. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca Konto u Sprzedawcy i składająca zamówienie Sprzedawcy oraz nabywająca towary w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

3. Sklep internetowy – sklep internetowy Karrot.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.karrot.pl, odpowiedzialny za Realizację Zamówienia.

4. Cena – cena Towaru zgodna z Ofertą Sklepu.

5. Odbiór – osobisty odbiór przez Klienta zamówionego Towaru następujący po Realizacji Zamówienia.

6. Oferta Sklepu – Towary prezentowane na stronie internetowej www.karrot.pl. Informacje na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty elektronicznej w rozumieniu art. 661 i n. Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wycofania niektórych Towarów znajdujących się w Ofercie Sklepu.

7. Rejestracja – czynność mająca na celu założenie Konta dla Kupującego na stronie internetowej www.karrot.pl.

8. Formularz Rejestracji – formularz na stronie internetowej www.karrot.pl zawierający dane identyfikujące Kupującego, niezbędne dla założenia Konta.

9. Konto Kupującego – indywidualny i unikatowy identyfikacyjny wpis Kupującego w bazie danych Sprzedawcy, do którego przypisywane są wszystkie zakupy, wpłaty oraz działania podejmowane przez danego Kupującego w Sklepie Internetowym.

10. Potwierdzenie Zamówienia – następuje w momencie zlecenia wysyłki – kliknięcia na link „Zleć wysyłkę” wybranych towarów w dziale „Twoje konto” i/lub po kliknięciu na przyporzadkowany link „ścišgnij” w przypadku plików audio.

11. Towar – produkt lub plik muzyczny w formacie mp3, Audio lub Flac, oferowany przez Sklep do sprzedaży w Ofercie Sklepu, będący przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

12. Wartość Zamówienia – wartość zamówionych Towarów, będąca sumą iloczynu Cen i ilości, uwzględniającą koszt dostawy.

13. Zamówienie – lista przedmiotów wybranych w serwisie przez kupującego (dorzuconych do koszyka) i potwierdzonych linkiem „Zleć wysyłkę”, jakie Sprzedawca ma dostarczyć Klientowi i/lub lista plików audio opłaconych za pomocš linków „zakup”.

14. Złożenie Zamówienia („dorzucenie do koszyka”) – złożenie przez Kupującego oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży w postaci elektronicznej, którego adresatem jest Sprzedawca.

15. Strony – Sprzedawca i Kupujący.

16. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

§ 3. KONTO KUPUJĄCEGO

1. Dla dokonania zakupu Towaru w Sklepie Internetowym niezbędna jest Rejestracja Kupującego i założenie Konta. W tym celu Kupujący wypełnia Formularz Rejestracji, jednocześnie akceptując niniejsze Ogólne warunki. Nie wyrażenie przez Kupującego zgody na treść niniejszych Ogólnych warunków uniemożliwia dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym.

2. Rejestracja, założenie Konta oraz przeglądanie Oferty są nieodpłatne.

3. Na Koncie Kupującego rejestrowane są wszystkie wpłaty, zakupy i inne działania Kupującego w Sklepie Internetowym.

4. Kupujący zobowiązuje się nie udostępniać swojego Konta, nazwy Kupującego, ani hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Kupujący jest też zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o jakiejkolwiek nieuprawnionej próbie wykorzystania jego hasła, nazwy lub Konta Kupującego.

5. Sprzedawca niniejszym oświadcza i zapewnia, że dane osobowe Kupującego, w tym adresy poczty elektronicznej, przekazane w toku Rejestracji, będą wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim.

6. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zmianie jego danych teleadresowych koniecznych dla Realizacji Zamówienia.

§ 4. DOKONYWANIE WPŁAT NA KONTO PRZEZ KUPUJĄCEGO

1. W celu dokonania zakupu Towaru Kupujący wpłaca Sprzedawcy w sposób określony w ustępie 4 dowolną kwotę pieniężną, po uprzednim wyborze waluty dla rozliczeń ze Sprzedawcą.

2. Kwota wpłacona przez Kupującego nie może być mniejsza, niż 1 zł (słownie: jeden złoty) – w przypadku rozliczeń w polskich złotówkach oraz 1 EURO (słownie: jedno Euro) lub 1 USD (słownie: jeden dolar amerykański).

3. Każda wpłata dokonana przez Kupującego będzie rejestrowana na Koncie Kupującego, z zastrzeżeniem przepisów ustępu 5. Kolejne wpłaty będą sumowane na jego Koncie z dotychczas wpłaconymi kwotami.

4. Wpłat można dokonywać w sposób następujący:

a) poprzez przelew bankowy – na rachunek bankowy Sprzedawcy
b) poprzez serwis PayPal – na rachunek Sprzedawcy w tym serwisie, przyporządkowany do adresu paypal@karrot.pl
5. Do wpłat dokonywanych na Konto należy doliczyć prowizję pobieraną przez bank Kupującego lub serwis PayPal.

6. Kupujący otrzymuje potwierdzenie dokonanej wpłaty. Kupujący może w każdym czasie sprawdzić stan swojego Konta w dziale „Twoje konto”.

7. Dokonana wpłata może być zwrócona Kupującemu na jego żądanie w razie nie złożenia żadnego Zamówienia, z potrąceniem prowizji, o których mowa w ust. 5. Po złożeniu Zamówienia zwrot wpłaty jest niedopuszczalny. Zwrot kwoty zostanie dokonany na rachunek Kupującego z którego nadeszła wpłata.

8. W każdym przypadku, w ciągu 60 dni od dnia dokonania ostatniej wpłaty na Konto, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrócenia Kupującemu niewykorzystanych środków, z potrąceniem prowizji, o których mowa w ust. 5. Zwrot kwoty zostanie dokonany na rachunek Kupującego, z którego nadeszła ostatnia wpłata.

9. Ceny podane w Sklepie internetowym zawierają wszelkie należne podatki, tantiemy i opłaty na rzecz podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich i pokrewnych, do zakupionych nagrań i albumów.

10. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego Towaru, z zastrzeżeniem pkt.

11. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Kupującego przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

12. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

13. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Kupujący odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.

14. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący. Koszty te zależą od wybranego przez Kupującego sposobu nadania przesyłki pocztowej.

15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy o dostarczanie plików muzycznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§ 5. DOKONYWANIE ZAKUPÓW

1. Kupujący dokonuje zakupu Towaru w Sklepie Internetowym poprzez wybór konkretnego Towaru ze Sklepu Internetowego i złożenie Zamówienia („dorzucenie do koszyka”), zgodnie z poniższymi przepisami Ogólnych warunków oraz wskazówkami na stronie internetowej Sklepu.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. W przypadku zamiaru zakupu produktu niebędącego plikiem muzycznym, należy użyć linku „Zamów” przypisanego do wybranego produktu. Link przenosi do działu „Twoje konto”, gdzie zostaje umieszczony każdy zamawiany przez Kupującego produkt.

4. Po dokonaniu wyboru wszystkich interesujących Kupującego produktów, należy użyć linku „Zleć wysyłkę”. Automatycznie zostanie obliczona cena zamówionych produktów wraz z ceną wysyłki. W przypadku akceptacji obliczonej ceny Kupujący potwierdza chęć zakupu i wysyłki. Po dokonaniu potwierdzenia zlecenia wysyłki anulowanie zamówienia jest niedopuszczalne.

5. W chwili złożenia zamówienia z Konta Kupującego odliczana jest cena zamówionego produktu. W chwili potwierdzenia zlecenia wysyłki zamówionego produktu z Konta Kupującego odliczana jest cena jego wysyłki. W przypadku anulowania zamówienia odliczone kwoty, o których mowa w zdaniach poprzedzających zostają automatycznie zwrócone na Konto Kupującego.

6. Zakupiony produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę do Kupującego poleconą przesyłką priorytetową najpóźniej do 4 (czterech) dni od chwili potwierdzenia zlecenia wysyłki.

7. W przypadku zamiaru zakupu pliku muzycznego, należy użyć linku „Zakup” przypisanego do wybranego pliku muzycznego. Każdy zamawiany przez Kupującego plik muzyczny zostaje umieszczony w dziale „Twoje konto”.

8. W celu pobrania wybranego pliku muzycznego należy użyć linku „ściągnij”. W tej samej chwili wybrany plik udostępniany jest Kupującemu. Anulowanie zamówienia jest dopuszczalne do chwili rozpoczęcia procesu pobierania pliku (użycia linku „ściągnij”), z zastrzeżeniem przepisów ustępu następnego.

9. W przypadku zakupu całego albumu, Kupujący otrzymuje rabat zgodnie z Ofertą Sklepu. W takim przypadku jednak anulowanie zamówienia jest niedopuszczalne.

10. W chwili dokonania zakupu pliku muzycznego z Konta Kupującego odliczana jest cena zamówionego pliku muzycznego. W przypadku anulowania zakupu pliku muzycznego odliczona kwota automatycznie wraca na Konto Kupującego.

11. Zakupione pliki muzyczne można pobierać ze Sklepu dowolną ilość razy w okresie 7 dni od dnia dokonania zakupu.

12. Do każdego zamówienia wysyłanego przez Sprzedawcę dołączony zostanie paragon fiskalny.

13. Na żądanie Kupującego Sprzedawca wystawi fakturę VAT. W tym celu Kupujący przy składaniu Zamówienia przekaże Sprzedawcy dane do faktury, wysyłając e-mail na adres wysylki@karrot.pl.

§ 6. KORZYSTANIE ZE SKLEPU I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

1. Wszystkie Towary udostępnione przez Sprzedawcę są przedmiotem praw autorskich lub praw pokrewnych i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Po zapisaniu zakupionego pliku na dysku twardym komputera, na płycie CD lub jakimkolwiek innym nośniku dźwięku, Kupujący:

a) ma prawo do dalszego kopiowania zakupionego pliku, wyłącznie na osobisty użytek,
b) nie ma prawa do przesyłania lub kopiowania pliku osobom trzecim ani rozpowszechniania pliku w jakikolwiek inny sposób.
3. Wszystkie pliki muzyczne udostępniane Kupującym przez Sprzedawcę oznaczane są indywidualnym kodem Kupującego, który ponosi wyłączną i bezwarunkową odpowiedzialność za naruszenie powyższych zasad korzystania z zakupionych plików muzycznych, w tym w szczególności za udostępnienie ich osobom trzecim. Jakakolwiek technologia zabezpieczania plików muzycznych przed nieautoryzowanym kopiowaniem stanowi ich integralną część.

4. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za proces zapisu plików muzycznych na własnych nośnikach.

5. Kupujący nie może zachęcać ani zezwalać na korzystanie lub pobieranie plików muzycznych dla celów ich reprodukcji, opracowywania, przerabiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania lub przesyłania przez jakiekolwiek osoby trzecie.

6. Po pobraniu zakupionego pliku muzycznego Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność w razie ewentualnego późniejszego wykasowania lub uszkodzenia zakupionego pliku.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Kupującego roszczenia dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru niezgodnego z umową.

2. Wszelkie reklamacje Kupujący zobowiązany jest zgłaszać na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od daty stwierdzenia przez Kupującego ewentualnej nieprawidłowości w wykonaniu umowy. W reklamacji należy podać, co najmniej, krótki opis nieprawidłowości oraz datę jej wystąpienia. Reklamowany Towar powinien być zwrócony Sprzedawcy w fabrycznym opakowaniu. Koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy nie podlegają zwrotowi.

3. Sprzedawca rozpatruje prawidłowo zgłoszoną reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych.

4. Naprawienie szkody, za którą Sprzedawca odpowiada, a powstałej w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedawcy, następuje poprzez dostarczenie zamówionego Towaru wolnego od wad bądź zwrot wpłaconej przez Kupującego ceny, według wyboru Kupującego, w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

5. W wypadku, gdy wskutek siły wyższej Sprzedawca nie będzie miał możliwości dokonania dostawy zamówionego produktu lub udostępnienia zamówionego pliku muzycznego, Sprzedawca będzie uprawniony do zawieszenia dostawy lub do rozwiązania umowy z tej przyczyny ze skutkiem natychmiastowym, zaś Kupujący nie będzie w takim przypadku uprawniony do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.

6. W wypadku, gdy dostarczone produkty zostaną przekazane przez Kupującego dalej, zmienione lub rozdzielone albo nie będą dłużej w posiadaniu Kupującego, Kupujący cofnie wszelkie swoje żądania co do produktów dotkniętych wadami ukrytymi, zaś jakiekolwiek roszczenia w tym zakresie nie będą uwzględniane.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu poniesionych przez Kupującego kosztów lub szkód spowodowanych przez Sprzedawcę będzie w każdym wypadku ograniczona do kwoty równej wartości złożonego przez Kupującego Zamówienia.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe używanie produktów przez Kupującego lub osoby trzecie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Ogólne warunki mogą być zmieniane i modyfikowane przez Sprzedawcę w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej Sklepu bez wcześniejszego poinformowania o tym Kupującego. Jakakolwiek aktywność Kupującego w Sklepie po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczna z wyrażeniem dla nich akceptacji.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi warunkami, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

3. W razie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zakupami w Sklepie internetowym lub na tle przestrzegania postanowień niniejszych Ogólnych warunków, wyłączną jurysdykcję będą posiadać polskie sądy powszechne w Warszawie.

4. Niniejsze Ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 03.03.2009

ROZLICZENIA TRANSAKCJI KARTĄ KREDYTOWĄ I E-PRZELEWEM PRZEPROWADZANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM PAYPRO.